გუგული ფერცელიძე

გუგული ფერცელიძე
ნინი

четверг, 29 ноября 2012 г.


 პროექტის  სახელწოდება:  წელიწადის   დროები;
პროექტის  მთავარი  იდეა: წელიწადის  დროებისა  და  თანმხლები  პროცესების  უკეთ  
გაცნობა;
პროექტის  აქტუალობა:  ყველა  დროს  თავისი  ხიბლი  და  დანიშნულება  აქვს,
ერათმანეთს  არ  გვანან, განსხვავდებიან. გაზაფხულზე  ხეები  იმოსება   ფოთლებით ,  
იღვიძებს  ბუნება, ხვნა,თესვა.საფხულში  არდადეგები  , დასვენება ,გარუჯვა .  შემოდგომა ფოთოლთ  ცვენა, 
ფოთლები  ფერს  იცვლიან ,მოსავლის  აღება  დაბინავება. ზამთარში  მთა 
 და  ბარი  იფარება თოვლით.
პროექტის  მიზნები:  კვლევა  ძიების  უნარის  განვითარება ,თანამედროვე  ტექნოლოგიების  გამოყენება,  
დანერგვა  პრეზენტაციების   უნარის  განვითარება,  ბუნების  მოვლენებზე  დაკვირვება  .თვითშემოქმედება  ყველა  დროის  სურათების  დახატვა;
მონაწილეთა  ასაკი  :  IV  კლასი;
ვადები  ხანგძლივობა:  მთელი  წლის  განმავლობაში  ვაწარმოებთ  დაკვირვებას;
მოსალოდნელი  შედეგები  /რაც  შეიძლება  შეიქმნას :ბუნებრივ  მოვლენებზე 
 დაკვირვებით  სურათების  დახატვა. ინტერნეტიდან  სურათების  გადმოტანა  
  ყველა  დროის  ბუნებრივი  მოვლენების  ზოგადი  აღწერა ,რა  თვალსაჩინოება  მოგვეპოვება  ჩვენება;
პროექტისათვის  საჭირო  ძირითადი  რესრუსები:კომფიუტერი თაბახის  ფურცლები, პროეკტორი,ფანქრები, დაფა.  
  პროექტის  მსვლელობა  /(ძირითადი  აქტივობები):   
ჯგუფების  შექმნა , პასუხისმგებლობის  გადანაწილება  , თემის  შერჩევა  და  შესაბამისი შეკითხვების   დასმა.
პროექტის    გეგმის  შემუშავება  ჯგუფში(ჯგუფები  
წარმოადგენენ   განსხვავებულ თავ–თავიანთ  ნაშრომებს.       
 შემაჯამებელი  შეფასება  მასწავლებლის  მიერ./
საგნობრივ  ჯგუფებთან/ ეროვნულ  სასწავლო  გეგმასთან  კავშირი:  ბუნება , 
ქართული.  პარალელების  გავლება.
პროექტის  ხელმძღვანელი  (მასწავლებელი  ):  გუგული  ფერცელიძე
ხელმძღვანელის  ელ. ფოსტა: percelidze@gmail.com
პროექტის  ვებ  გვერდი/ბლოგი : qutaisi10.blogspot.com